Samarbeider

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Gjør man ting sammen, kan man gjøre enda mer. Vi samarbeider med en rekke ulike bedrifter og organisasjoner på bærekraftområdet. Her er noen eksempler.

4 C Association – en plattform som samler interessenter i kaffesektoren for å løse spørsmål om bærekraft på en konkurransenøytral måte.

Coffee & Climate – et prosjekt der vi arbeider med andre kaffebedrifter og organisasjoner for å forbedre mulighetene for småskala kaffebønder til å møte klimaendringene.

CSR Sweden – Sveriges ledende bedriftsnettverk med fokus på bedriftenes samfunnsansvar og -engasjement.

European Coffee Federation – et samarbeidsorgan for den europeiske kaffeindustrien med ansvar og bærekraft som et viktig fokusområde.

Fairtrade – en uavhengig produktmerking som skaper forutsetninger for dyrkere og ansatte til å forbedre sine arbeids- og levevilkår.

Hagainitiativet – et bedriftsnettverk som arbeider for å minske næringslivets utslipp og fremheve klimasaken ved å vise at ambisiøse klimastrategier gir forretningsmessige fordeler og økt lønnsomhet.

International Coffee Organisation – et internasjonalt samarbeidsorgan med fokus på å utvikle og styrke en bærekraftig ekspansjon i den globale kaffesektoren.

International Coffee Partners – en ideell organisasjon der vi, sammen med seks andre familieeide kaffebedrifter, driver egne utviklingsprosjekter i kaffeproduserende land for å forbedre konkurranseevnen og levevilkårene for småskala kaffebønder.

Livsmedelsföretagen – arbeider for at matvarebedriftene i Sverige skal karakteriseres av høy anseelse og mangfold samt ha god vekst, lønnsomhet og konkurranseevne.

Naturskyddsföreningen – Sveriges største ideelle miljøorganisasjon som arbeider med kunnskapsspredning og opiniondannelse både nasjonalt og internasjonalt.

Oxfam – en global utviklingsorganisasjon som mobiliserer mennesker i kampen mot fattigdom.

Rainforest Alliance – en internasjonal ideell organisasjon som arbeider for å bevare det biologiske mangfoldet og for å skape bærekraftige muligheter for dyrkerne til å forsørge seg selv.

Swedish Leadership for Sustainable Development – et nettverk som samordnes av Sida (Sveriges bistandsmyndighet) der et tjuetalls ledende bedrifter med svensk tilknytning arbeider for en mer bærekraftig utvikling for å minske fattigdommen.

UTZ Certified – en ideell organisasjon som skaper forutsetninger for en mer bærekraftig produksjon, økt produktivitet og høyere levestandard for dyrkere.